کتاب فروشی یا آرایشگاه

مراکز آرایشی در تهران ۲۵برابر کتابفروشی ها است.
اين يعني در عصر ما، روي سر از درون سر مهمتر است…!

مهدي ميررفيع