انواع مشتریان و شیوه های ارتباطی آنها

 

 

امروزه با تغییر الگوی رفتاری مشتریان، کسب و کارها با انواع مختلفی از مشتریان مواجه هستند که هر کدام سبک و شیوه رفتاری مخصوص به خود دارند. کسب و کارهایی که این الگوهای رفتاری را بررسی نکرده و شیوه های مواجهه با آنها را ندانند، همیشه با معظلی به نام ریزش مشتریان مواجهند.
تفکر سنتی و منسوخ شده در کسب و کارها بر این مبنا بود که ما رفتارمان ثابت است. این مشتریان هستند که باید مطابق با میل و سلیقه ی ما رفتار کنند. اما امروزه صاحبان کسب و کار بر این باور شده اند که فروشندگان و بازاریابان حرفه ای افرادی هستند که قادر باشند با هر گروه از مشتریان رفتار مخصوص و متفاوتی داشته باشند. برای تعیین رفتار مخصوص به هر مشتری، آگاهی از شیوه ارتباطی آنها بسیار مهم وحائز اهمیت است. در زیر به نمونه هایی از انواع مشتریان و شیوه رفتاری آنها اشاره می شود.

مشتریان عالي طلب:   این گروه از مشتریان سخت گیر و عصبانی هستند

مشتریان مهر طلب:     این گروه از مشتریان دلخور و غمگین هستند

مشتریان رياست طلب:  این گروه از مشتریان سیاستمدار و بازیگر هستند

مشتریان هنر طلب:      این گروه از مشتریان احساساتی هستند

مشتریان دانش طلب:   این گروه از مشتریان متفکر و فوق العاده پرسشگر هستند

مشتریان عدالت طلب:  این گروه از مشتریان شکاک و وارسی کننده هستند

مشتریان تنوع طلب:.    این گروه از مشتریان قشقرق راه انداز هستند

مشتریان قدرت طلب:   این گروه از مشتریان قاطع، مسلط و خشمگین هستند

مشتریان صلح طلب:    این گروه از مشتریان خونسرد و بی خیال هستند

 

بازاريابي آينده، بازاريابي رفتاري است . رابطه خوب و محترمانه برقرار کردن با مشتریان کاملا با برقراری یک رابطة مؤثر متفاوت است