10 ویژگی شخصیت عصبی!

 

1️⃣ كوششی در جهت درک واقعیت و کشف حقیقت ندارد.

2️⃣ مسئولیت را به اندازه نمی پذیرد یا بیش از حد مسوول است یا کمتر از حد.

3️⃣ با وقت و زمان مشکل دارد یا در گذشته زندگی میکند یا نگران آینده است.

4️⃣ با مسائل احساسی و عاطفی، مخصوصاً موضوعات جنسی مشکل دارد. اصولا حتی با وجود داشتن میل جنسی زیاد، در عمق وجود خود احساس بدی راجع به رابطه جنسی و جنس مخالف دارد.

5️⃣ برخورد نادرست با موضوع خشم خود دارد
يا بصورت خوردن و کنترل خشم است يا بصورت رفتار عصبانیت.

6️⃣ مشکل حرمت نفس دارد؛ خود را موجودی خوب و دوست داشتنی نمیداند.

7️⃣ مشکل اعتماد به نفس دارد؛ یعنی با خودش میگه من نمیدونم و یا با وجودیکه میدونم نمیتونم.

8️⃣ با موضوع های قدرت و آبرو مشکل دارد.

9️⃣ افرادي بسیار وابسته هستند؛ کوششی در جهت اندیشه و احساس مستقل داشتن از دیگران نمیکنند.

? موضوع محبت و دوستی و عشق بزرگترین گرفتاریشان است. مثلا ممکنه باور داشته باشند که محبت و عشق یک بازی یا فریب بزرگ است یا اگر محبت کسی را بخواهند آن را بصورت انحصاری و همیشگی و مطلق و یاحتی در حد فداکاری انتظار دارند. لذا اگر مثلاً شریک زندگیشون برادرشو دوست داشته باشه، اونها احساس حسادت میکنند.

منبع: كتاب: عصبيت و رشد آدمى،
اثر كارن هورناى