یک درس از مارک فیشر

بیشتر آدم‌ها، در نوعی بی‌خبری همیشگی زندگی می‌کنند!
آن‌ها همیشه امیدوارند که چیزی اتفاق بیافتد و زندگیشان را دگرگون کند!!
حادثه‌ای، برخوردهای اتفاقی، بلیت برنده بخت آزمایی، تغییر سیاست و حکومت…
“آن‌ها هرگز نمی‌دانند که همه چیز از خودشان آغاز می‌شود”!

“حکایت آنکه دلسرد نشد”
مارک_فیشر