یک جمله بی نظیر از جف بزوس

“If we start to focus on ourselves, instead of focusing on our customers, that will be the beginning of the end,”

«اگر به جای تمرکز بر مشتری، بر خودمان متمرکز شویم، این آغازِ پایانِ ما خواهد بود!»
“جف بزوس”