یک آزمایش جالب

وقتی به کسی میگوییم 5 هدف خود را در زندگی بگو ، وقت میخواهد تا فکر کند هدفش چیست، یا آنکه میگوید من خیلی هدف دارم کدام هدفم را بگویم.
اگر از کسی بپرسیم کدام هدف خود را حاضری فدا کنی تا به کدام هدف خود برسی، خیلی ها نمیتوانند این را جواب بدهند و باید فکر کنند تا به این سوالات پاسخ دهند.

نتیجه:
این آزمایش ساده یعنی بیش از 97% مردم هدف مشخصی ندارند. و فقط آرزوهایی در سر دارند که برای هیچ یک نه برنامه ای دارند نه حوصله ی تلاش.
مهدی میررفیع