دوره فروش و مذاکرات تجاری- قم

هوش هیجانی- قم- تابستان 98

همایش فروشندگی حرفه ای- زنجان

همایش شهرکرد

همایش فروشندگی حرفه ای

کارگاه متقاعد سازی