چه چیزی تو را غرق خواهد کرد؟

تمام آبهای دنیا نمی‌تواند یک کشتی را غرق کنند مگر اینکه به داخل آن نفوذ کنند تمام افکار منفی دنیا نمی توانند روی تو اثری بگذارند مگر که به تو نفوذ کنند