چهارمین دلیل عدم موفقیت انسانها

ناتواني در “نه” گفتن به عنوان چهارمين عامل تاثير گذار در عدم موفقيت انسانها شناخته شده است.
مهدي ميررفيع