چقدر مردم بدي شديم

 چقدر مردم بدي شديم

✍مهدي ميررفيع

بعد از اينكه يك توريست اروپايي را در شمال كشور به طرز وحشيانه كتك زديم
اين بار در فرودگاه مشهد يك زن عراقي را ماموران كتك زدند!!

وزارت امور خارجه عراق به این فیلم واکنش نشان داد و تأکید کرد که با جدیت موضوع را دنبال می کند.

چقدر مردم بدي شديم

چقدر نميفهميم توريست يعني چه؟

نميفهميم وقتي صادرات نفت در حال تعطيل شدن است، تنها راه درامد زايي ، جذب توريست است

چقدر نميفهميم كه كشورهاي ديگر براي جذب توريست چه كارها كه نميكنند

چقدر هوش مالي مردم ما پايين است
اينقدر پايين كه باور نكرديم اگر در سال آينده درامد حاصل از توريست به سه برابر افزايش نيابد، كشور در معرض بحران قرار خواهد گرفت.

ما مردمي بوديم كه ميهمان را كتك بزنيم؟!
آن هم ميهماني كه دلار برايمان آورده؟!!

بد شديم
و قبول نداريم بد شديم
فقط به دولت بابت ضعف مديريت ميتازيم
اما با صد ترفند از پرداخت ماليات فرار ميكنيم
همه را دزد ميدانيم ولي وجداني نداريم كه به ما بگويد ندادن ماليات هم نوعي دزدي از اموال بيت المال است.

با مفسدين اقتصادي برخورد نميشود، ميگوييم همه باهم ميخورند
برخورد ميشود ميگوييم نقشه دارند رييسي را مطرح كنند.
اگر بد دولت و بد نظامي داريم، مردمي داريم بدتر،

در كشورهاي فقير جهان سوم هم در جايي كه نبايد پارك كرد مينويسند پارك ممنوع.
ما مينويسيم در صورت پارك پنچر ميشود!!.
مردمي هستيم كه حتي ادبيات تابلو نويسي هم نداريم، فرض ما دعوا و صدمه است !

حال فرهنگ ما، حال هوش اجتماعي ما، حال هوش مالي ما، در كل خراب است.
زير بار هم نميرويم
فقط دلخوش به ٢٥٠٠ سال قبليم .