چقدر از عمر ما تلف می شود

هر فرد به طور متوسط دو ساعت در روز را به پرسه زدن و چک کردن محتوای بیهوده در فضای مجازی میپردازد . یعنی جمعا ۷۳۰ ساعت در سال

هر فرد به طور متوسط دو ساعت در روز به تماشای تلوزیون میپردازد . یعنی جمعا ۷۳۰ ساعت در سال

هر فرد جمعا ۱۴۶۰ ساعت، معادل چیزی کمتر از ۲ ماه در سال را بیهوده تلف میکند.
صحبت از تلف کردن مهمترین سرمایه هر فرد است.
صحبت از میلیونها دقیقه از عمر است که روزی فرا می رسد که برای داشتن یک دقیقه از آن حسرت خواهیم خورد .
حسرتی بزرگ .

این سرمایه را مفت از دست ندهیم.