يك نكنه مهم تبليغاتي

?تصاوير، ٦٠هزاربار سريع تر از نوشته ها پردازش ميشوند.
در تبليغات خود از متن كمتر استفاده كنيد

?تصاوير به همان اندازه كه اثرگذاري بيشتري دارند،
اگر از تصاوير بي كيفيت و يا غير حرفه اي استفاده كنيد، به همان سرعت مخرب تر هم خواهد بود .
مهدي ميررفيع