يك نكته براي افزايش هوش مالي شما

١٠درصد بهره طي ٢٠سال، خيلي بيشتر از ٢٠درصد بهره طي ١٠سال است
اين يعني زمان عامل مهمي در ثروتمند شدن است
ارزش زمان را درك كنيد