همایش استراتژی های پیروزی در کرمان

10 بهمن ماه با حضور اساتید بزر/ کشور در شهر کرمان همایش استراتژی های پیروزی برگزار شد. حضور در کنار اساتیدی چون استاد آزمندیان، استاد بهرام پور ، سرکار خانم زارعیف دکتر محمدیان ، دکتر ربانی و دیگر اساتید باعث افتخار بود . پیرو درخواست شرکت کنندگان در این همایش، در تاریخ 28 بهمن در کرمان کارگاه حوزه های سود آور و زیان ده را در کرمان خواهم داشت . در این کارگاه در مورد باید ها و نباید های کسب و کار و اقتصاد ایران صحبت میکنیم. صحبت های مهمی قرار است گفته شود. جهت ثبت نام با شماره 09331505656 تماس بگیرید.