هرچقدر بیشتر درآمد داشته باشید بیشتر خرج میکنید

قانونی در اقتصاد می گوید هزینه های زندگی افراد تا سطح درآمد آنها افزایش پیدا می کند.
افراد بدون اینکه بدانند، تا سطح حقوق دریافتی هزینه می کنند مگر اینکه آنرا با نقشه قبلی تحت کنترل درآورند.

آدم های موفق اين قانون را می دانند؛
به همین دلیل عادت مهمی برای خود ایجاد کرده اند و در ابتدای هر ماه و قبل از اینکه درآمدشان را خرج کنند، درصدی از درآمدشان را برای پس انداز و سرمایه گذاری اختصاص می دهند.

مثلا ۱۰ درصد یا کمتر و بیشتر با توجه به هدف و برنامه خود و هزینه های ماهانه زندگی را نه براساس ۱۰۰ درصد درآمد بلکه براساس درصدی از درآمد مثلا ۹۰ یا ۸۰ درصد آن تنظیم می کنند.

این روش دو نتیجه مهم برای آنها دارد:

▪️ هزینه هایشان را هدفمند می کنند و هزینه های غیر ضروری را شناسایی و حذف می کنند. هزینه های غیرضروری آن دسته از هزینه ها است که که حذف آنها هیچ گونه تاثیر منفی در کیفیت زندگی ندارد و بودنشان هم هیچ کمکی برای دستیابی به اهداف مهم زندگی نمی کند.

▪️ با تخصیص تدریجی و حتی کوچک بخشی از درآمد به پس انداز برای آینده بهتر خود سرمایه گذاری می کنند.