نظريه ي دورنما

در انسانها ترس از ضرر كردن، دو برابر بیشتر از اشتياق به سود كردن است!

?در کسب و کار ،تبلیغات و یا فروش، خيلي از مواقع آنان که به مشتری نشان میدهند در صورت نخریدن از آنها چه چیزهایی را از دست میدهند تا آنانکه می‌گویند با خرید از آنها چه چیزهایی به دست می آورند موثرترند.

زیرا طبق نظريه دورنما در روانشناسی میدانند رنج از دست دادن چیزی دو برابر موثرتر از بدست آوردن همان چیز است…