موفقیت عامل خوشحالی نیست

⚛️ غالباً اینطور تصور میشه که موفقیت منجر به خوشحالی می شود

ولی تحقیقات گسترده شان اکور استاد برجسته دانشگاه هاروارد نشان داده که فرمول کاملا برعکس است.
??اگر شما خوشحال باشید بهره وری و عملکرد شما نیز بطور شگفت انگیزی بالا خواهد رفت