موفقیت سه مرحله دارد

⚛️  یا به عبارتی موفقیت در سه مرحله رخ می دهد

یکبار در دلت،وقتی که می خواهی

یکبار در ذهنت،وقتی نقشه می کشی

و بار آخر در زندگی ات،وقتی برای رسیدن به آن تلاش میکنی