مردمان کدام شهرهای سپرده بانکی بیشتری دارند؟

افرادی که در حوزه تحقیق بازار و مارکتینگ فعالیت دارند به آمار زیر نیاز خواهند داشت. این آمار نشان از تفکر غالب مردم هر استان درمواجهه با پس انداز و نحوه ذخیره پول می دهد.