قانون 21 روز (قانون مالتز)

 

انسان 21 روز زمان نیاز دارد تا یک عادت جدید بسازد یا آن را ترک کند.

اگر شما هم بتوانید 21 روز را بدون چیزی سپری کنید دیگر بدان نیاز نخواهید داشت.?