فریبی به نام جایگزین کردن

فریبی به نام جایگزین کردن

در یک خیابان و با فاصله کمی از یکدیگر، دو کبابی مشغول به کار هستند. ما عابران می توانیم اصلا کباب نخریم. اما این حق انتخاب بین دو کبابی، ما را به وجد می آورد تا از آزادی عملی که به ما داده اند، استفاده کنیم. پس می رویم که آن کبابی را که مورد توجه شمار بیشتری از مشتریان است را انتخاب می کنیم.

غافل از آن که، هر دو کبابی یک صاحب دارد!!
و به عبارتی کبابی دوم، ضامن انسجام و استحکام سیاست های کبابی اول است.

آلترناتیو، یا جایگزین، یکی از فریب های دوران ماست.

در جهان امروز، ایده پردازان قدرت و ثروت هرگز به صورت صریح و بی پرده و عریان شما را دعوت به خریدِ محصولات شان نمی کنند. آنها راه های نو و شناخته نشده ای دارند که به وسیله آن ها ذهن و روان شما را مرتبا هدف حملات تبلیغاتی خود قرار دهند.

? یکی از جدیدترین شیوه های فروش، روش آلترناتیو یا جایگزین است. شما بین دو امر غیر خطیر در یک دوراهی ساختگی قرار می گیرید که اگر هر کدام از طرفین را انتخاب نکنید هم، مشکلی پیش نمی آید. اما آرام آرام خودِ این انتخاب کردن برای شما به امری جذاب و هیجانی تبدیل می شود. به عبارت دیگر، انسانِ از خود بیگانه شده ی امروز از آزادی ای که در چنین سطح اندکی برای او ترسیم شده است، احساس افتخار می کند.
طهراني