فاجعه در روابط جوانان

⚛️ يك تحقيق غير رسمي در ايران انجام شده و از جوانان در مورد
one night stand
سوال شده. به شكل شگفت انگيزي عده زيادي از جوانان موافق اين موضوع هستند
اين خيلي غم انگيزه
و چيزي كه باعث اين موضوع شده، همون تنهايي اجتماعي و عمق كم روابط عاطفي در جامعه ايرانه
ديگه چيزي به نام عشق وجود نداره
و كسي نيست به نسل بعد و نسل امروز عاشقي ياد بده
عمق روابط رسيده به يك شب!!!