علل خروج کارکنان از سازمان

در شرایط بحران، اگر روی هر چیزی کنترل ندارید و از همه جهات به کسب و کار شما لطمه وارد می شود، لااقل مانع خروج کارکنان خوب و ماهر خود شوید. از دست دادن این افراد در این شرایط، اوضاع شما را بیش از پیش وخیم می کند.
اگر در جمع نیروهای خود کارکنان باهوش دارید آگاه باشید این افراد به دلایل زیر ممکن است شما را ترک کنند:

▪️١- عدم موفقیت در دنبال کردن علاقه مندی های آنها
▪️٢- شکست در به چالش کشیدن هوش و خردمندی آنها
▪️٣- استفاده نکردن از خلاقیت آنها
▪️٤- پرورش ندادن مهارت های آنها
▪️٥- فرصت ندادن به آنها برای صحبت
▪️٦- نداشتن توجه کافی به آنها
▪️٧- داشتن ضعف مدیریتی
▪️٨- نادیده گرفتن تلاش های آنها
▪️٩- افزایش ندادن مسوولیت های آنها
▪️10- سر قول خود نبودن