طرز تفكر خرچنگی چیست؟

آیا می دانستید اگر چند خرچنگ را حتی در جعبه ای رو باز قرار دهید، باز هم همان جا باقی می مانند و از جعبه خارج نمی شوند؟
با وجود اینكه خرچنگ ها می توانند به راحتی از جعبه بالا بخزند و آزاد شوند!
این اتفاق نمی افتد، زیرا طرز تفكر خرچنگی به آنها اجازه چنین كاری نمی دهد و به محض آنكه یكی از خرچنگ ها بخواهد به سمت بالای جعبه برود، خرچنگی دیگر آن را پایین می كشد و به این ترتیب، هیچ یك از آنان نمی تواند به بالای جعبه برسد و آزاد شود.
همه آنها می توانند آزاد شوند؛
اما سرنوشتی كه در انتظار تك تك آنهاست، مرگ است!

این مطلب در مورد انسان های حسود نیز مصداق دارد.
آنها هیچگاه نمی توانند در زندگی شان پیشرفت كنند و دیگران را نیز از موفقیت باز می دارند.
حسادت، نشانه ای از ضعف اعتماد به نفس است.
هر چند این خصیصه ای همگانی است، اما وقتی حسادت، بخشی از خصایص یك ملت شود، به معضلی بزرگ تبدیل خواهد شد.
در آن صورت، این حسادت همگانی، نتایج فاجعه آمیزی در پی خواهد داشت، زیرا باعث تباهی تمام افراد آن ملت یا كشور می شود.»