سوگیریِ عقیده‌ای

اغلب افراد جامعه دچار سوگیریِ عقیده‌ای (belief bias) شده‌ اند
یعنی دوست دارند یک ایده را تنها به این خاطر قبول یا رد کنند که با عقایدی که در درون شان شکل گرفته‌است، هماهنگ باشد!
و در نهایت از حقایق چشم می‌پوشند

اين يك درد است كه افراد زيادي را به انسانهايي خشك و غير قابل تغيير تبديل كرده
اگر اين متن را خوانديد آن را مانند سيلي به صورت خود زده و سعي كنيد از اين به بعد با هر عقيده اي صرفا به اين دليل كه با باورهاي شما هماهنگ نيست مخالفت نكنيد
Change, before you have to.
مهدي ميررفيع