سه نفر رو هيچ وقت فراموش نكن

?كسي كه توي شرايط سخت به تو كمك كرد.
?كسي كه توي شرايط سخت تو رو رها كرد.
?كسي كه تو رو در شرايط سخت قرارداد.
?ارنست همينگوي