سبک‌های رهبری مخرب

قطعا شما نیز با انواع مختلف مدیر سر و کار داشته اید و همیشه یکی از دغدغه های ذهنی شما این بوده که چقدر مدیران در سبک مدیریتی با یکدیگر متفاوتند

اما به راستی کدام سبک مناسب فضای سازمان است کدام سبک مخرب و مضر؟

در زیر برخی سبک های مخرب که برای فضای تعامل سازمانی مضر شناخته میشوند را معرفی خواهیم کرد.

▫️ The good-old-days boss
مدیری که از تغییر می هراسد و به گذشته می چسبد.

▫️ The “hearing impaired” boss
مدیری که به حرف دیگران گوش نمی دهد.

▫️ The dictator boss
مدیری که دیکتاتور و خود رای است.

▫️ The movie star boss
مدیری که دستاوردهای دیگران را به اسم خود ثبت می کند.

▫️ The kickback boss
مدیری که افراد خاصی را مورد توجه قرار می دهد.

▫️ The punishing boss
مدیری که تنها دیگران را تنبیه می کند و از تشویق خبری نیست.

▫️ The condescending boss
مدیری که دیگران را تحقیر می کند.

▫️ The airhead boss
مدیری که بدون اطلاعات لازم تصمیم گیری می کند.

▫️ The charging bull boss
مدیری که از ظرفیت های تیمش بی خبر است.

▫️ The “do as I say not as I do” boss
مدیری که حرفش با عملش همخوانی ندارد.

▫️ The silo boss
مدیری که مانع از تبادلات و ارتباطات بین واحدی می شود.

▫️ The fearful boss
مدیری که شهامت تصمیم گیری را ندارد.