دوره مجازی فرصت های سرمایه گذاری و هوش اقتصادی

دوره مجازی و ویدئویی فرصت های سود آور و حوزه های زیان ده در سال 99 برگزار شد. بیشترین استقبال از دوره های مجازی بنده در این دوره بود. قدردان همه عزیزان هستم