دروغگویی و نقش آن در مدیریت

? تعریف دروغگویی

دروغگویی عبارت است از جلوه دادن موضوع یا موضوعاتی به صورت غیر واقعی وغیر حقیقی . به عبارت دیگر پوشاندن حقیقت یا تعریف رمان گونه مطلبی که در دنیای خارج وجود حقیقی ندارد .

? انواع دروغگویی

دروغگویی ازنظرنحوه عمل و وقوع بر3 قسم است

الف) کتمان حقیقت: گاهی ممکن است موضوعات رخ داده به نحوی باشد که انتظارات فرد را برآورده نسازد دراین صورت فرد آن رخداد را تحریف نموده و به نحوی جلوه می دهد که تغییرات ایجاد شده نیازهای وی را برآورده سازد کودکی که نمره 12 خود را در بین دوستان 18 می گوید از این نوع می باشد به طور کلی تحریف شرط اساسی کتمان حقیقت می باشد

ب ) رمانتیک : نوع دیگر دروغگویی رمانتیک است وشامل دروغ هایی است که فرد دردنیای خیال سیروسفر نموده و مباحثی را در ذهن خود می پروراند و به منظور برآورده شدن نیاز و یا دسترسی به اهداف خود آن را مطرح می کند و به این ترتیب نیازی به وقوع در دنیای خارج نمی باشد . کودکی که داشتن مبلغ قابل توجهی را در حساب بانکی خود عنوان می کند در حالی که حساب بانکی ندارد مثالی از این نوع می باشد.

ج) نوع سوم ترکیبی است از هر دو نوع فوق . کودکی که عنوان می کند چون معدلش 18 بوده پدرش برای او مبلغی داده است در حالیکه معدلش 12 بوده و خبری هم از جایزه دادن پدرش نیست مثالی از این نوع است.

نکته قابل توجه در این خصوص دروغگویی مصلحتی است و بیشتر منوط به زمان خاص است. از آنجاییکه این نوع بیشتر مربوط به مسایل سیاسی و سیاست است جایگاهی در این طبقه بندی ندارد و از نظر نحوه عمل و وقوع یکی از سه حالت فوق را دارد.

نکته دوم دروغگویی در حالت اجبار و فشار است که فرد به واسطه اجبار بیرونی مانند زور و اجبار و تهدید عمل می کند . این نوع همانند مصلحتی از دیدگاه علل است . فردی که برای فرار از شکنجه دروغ می گوید از این گونه است.

? راه های مقابله با دروغ

تعیین شیوه های مقابله با دروغ به سه عنصر اساسی زیر وابسته است.

الف ) نوع سازمان : سازمان بسته به اینکه دولتی باشد یا غیر دولتی ، عمومی باشد یا خصوصی ، تولیدی باشد یا خدماتی و امثال اینها راههای منحصر به خود را دارد و در واقع بسته به نوع سازمان راهکارها متفاوت است و نمی توان یک روش ثابتی را پیشنهاد داد .

ب ) جایگاه سلسله مراتبی در سازمان : دومین عامل در تعیین راهکار مناسب جایگاه فرد دروغگو در سلسله مراتب می باشد .

ولی اگر فرد در بالاترین رده مدیریتی باشد سایر ارگانهای ناظر باید وارد عمل شده وتصمیم گیری نمایند و در صورت نبود چنین مرجعی سایر عوامل نقش تعیین کننده خواهند داشت.

ج ) علت دروغگویی : علت دروغگویی و در واقع نوع نیاز فرد سومین عامل است. باید نوع نیاز و چگونگی ارضای آن را شناخت تا تصمیم بهتر ودقیق تری گرفت برآورده ساختن نیازهای فرد به طرق دیگر و تذکرات لازم به وی و در نهایت عکس العمل وی می تواند در تعیین راهکار مناسب باشد .

در تعیین راهکار هر سه عنصر را باید در کنار هم منظور نمود به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن یکی از هر سه عنصر یاد شده راهکار مناسب اتخاذ نمی شود و بسنده کردن به غیر کل آن فرد را در تعیین راهکار مناسب به گمراهی هدایت می کند به دیگر سخن اتخاذ راهکار مناسب بدون در نظر گرفتن همزمان هر سه عنصر ممکن نخواهد بود .
حسن ابراهیمی ترکمانی