توانایی انسان نامحدود است

در سال 1977 یك مرد 63 ساله، یك بیوك را از روی زمین بلند كرد تا دست نوه اش را از زیر آن بیرون آورد.

قبل از آن هیچ چیزی سنگین تر از كیسه بیست كیلویی بلند نكرده بود.
او بعدها كمی دچار افسردگی شد،
چون در 63 سالگی فهمیده بود چقدر توانایی داشته كه باورش نداشته و عمرش را با حداقل ها گذرانده.

?منتظر نشوید 63 ساله شوید، توانایی انسان نامحدود است.