به هند نزدیک می شویم!

تغييراتي كه اين روزها در اقتصاد ايران بوجود آمده و باعث رشد بي سابقه تورم شده، ايران را به كشور هند شبيه كرده،
فاصله طبقه ثروتمند و فقير جامعه زياد شده و روز به روز از تعداد مردم متوسط جامعه كم ميشود
در چنين شرايطي يك تصميم مهم شما در كسب و كار ، بايد انتخاب هوشمندانه مشتري هدف باشد.
با تقسيم بندي مشتريان، بيزنس خود را يا معطوف به قشر ثروتمند كنيد، يا معطوف به قشر كم درامد….
اين يك سر نخ عالي براي هوشمندان بازار بود
تقديم به شما
مهدي ميررفيع