اگر اين 5 قانون رو بتوني درك كني، ميتوني دنياتو عوض كني

1⃣ سن فقط تعداد دفعاتيه كه يك فرد دور خورشيد چرخيده، و هيچ ارتباطي به شعور يا تجربه يا آگاهي نداره. اين كه يك فرد چطور زندگي كرده و چه كارهايي كرده نشان دهنده شعور و آگاهي و تجربه ي اون فرد داره.

2⃣ مدرك دانشگاهي، سواد محسوب نميشه، توانايي بكارگيري چيزي كه ميدوني ، سواد محسوب ميشه.
پس اگر قادر نيستي از مدركت استفاده كني، بي سوادي.

3⃣ اين كه قبلا در كاري شكست خوردي، دليل نميشه در هر كاري شكست بخوري. اگر از شكست درس بگيري، تو يك با تجربه اي، اگر درس نگيري باز هم شكست ميخوري .

4⃣ هر چقدر ادعاي تو بيشتر بشه، احتمال آسيب ديدن تو بيشتر ميشه.

5⃣ اگر فكر ميكني بدون آموزش و يادگيري ميتوني به خواسته ها و اهدافت برسي، ورودت رو به باشگاه بازنده ها تبريك ميگم.