انواع بیماریهای مدیران. قسمت دوم

رئيس چوب به دست

برخي مديران، شركت خود را همانند يك منطقه ي بحراني درمي آورند و مدل برخورد آنها با كاركنان همچون افسرهاي سربازخانه ها است ! آنها همه چيز را از كارمندان فوري و فوتي مي خواهند و اساساً كارمند فرصت تفكر ندارد. بديهي است كه مديريت به ضرب چوبدستي، كارمندان را پس از مدتي خسته و فرسوده مي كند.

طرز تشخيص

اگر براي انجام كارهاي اخيري كه در شركتتان دستور انجام آنها را داده ايد، فرصت كافي در اختيار كارمندان نگذاشته ايد و از قضا كارهايتان با كيفيت مناسب انجام نگرفته است، بله شما مدير چوب به دست هستيد !

طرز درمان

از اين به بعد براي اجراي تصميمات و دستورات خود برنامه ي متناسب و معقولي تنظيم كنيد. چند ساعت يا چند روز به مهلت انجام كارها بر حسب مورد اضافه كنيد. فقط كارهايي را كه واقعاً اولويت و فوريت دارد را يك كاري فوري تلفي كنيد تا كارمندان تفاوت كارهاي با اولويت بالا و ديگر كارها را تشخيص دهند.