از آدم سرماخورده فاصله بگیرید

انسان‌ها معمولا فاصله‌ی خود را با افرادی که سرما خورده‌اند حفظ می‌کنند،
زيرا می‌دانند در صورت نزدیک شدن به آن‌ها، جسم‌شان آسیب خواهد دید.

حال این را در نظر بگیرید که آدم‌های کوته‌فکر، دقیقا همین کار را با تفکرمان می‌کنند…
چقدر مواظب فاصله‌مان از چنین افرادی هستیم…؟!