آینده ما با واکنش های ما تعیین می شود

تفاوت در واکنش است که آینده شما را تعیین می کند نه فقط شرایط و فرصتها

در يكي از رستوران‌هايی كه در كوهپايه‌های اسكاتلند قرار دارد، گروهی ماهيگير دور هم جمع شده و در حال خوردن قهوه و گپ زدن بودند. درست در لحظه‌ای كه يكي از ماهيگيران با دستش در حال نشان دادن اندازه ماهی بزرگی بود كه از تورشان دررفته بود، پيشخدمتی از كنار او گذشت و ضربه ی دست او باعث شد كه قهوه داخل ليوان به ديوار سفيد رستوران پاشيده شود و لكه ی سياه آن شروع به پايين آمدن از روي ديوار كند. پيشخدمت با ديدن منظره بی‌درنگ دستمالي از پيشبند خود بيرون كشيد و به تميز كردن آن پرداخت، اما لكه ی سياه قهوه از روي ديوار زدوده نشد.

در آن لحظه، مردی از پشت يكي از ميزهای رستوران بلند شد و به سمت لكه ی سياه رفت. او يك مداد شمعی از جيب خود درآورد و در حالی كه همه به او خيره شده بودند، شروع به كشيدن طرحي روي لكه سياه كرد.

چند دقيقه‌اي نگذشته بود كه تصوير زيبايی از يك گوزن با شاخ‌های بلند روي آن ديوار نقش بست. اين هنرمند فرزانه كسی جز «ادوين لندسر» نبود. او در زمان خود از پيشگامان نقاشی حيوانات در انگليس بود.

مرتكب اشتباه شدن در زندگي همه ما وجود دارد، اما در زندگی هستند كسانی كه اشتباه را با آغوش باز می‌پذيرند، آن را تغيير می‌دهند و به چيزی دلپذير تبديل مي‌كنند. توانائی تبدیل بحران به فرصت یکی از مهارتهائی است که افراد ثروت آفرین را از عامه مردم جدا می کند