آمار عجیب از علل منازعات

١٠٪‏ از منازعات به دليل اختلاف نظر است
٩٠٪‏ به دليل لحن بد گفتگو