آدم ها چهار دسته هستند

 

1️⃣ دسته اول کسانی هستند که هیچگونه رویایی ندارند و فقط زندگی می کنند که زنده بمانند

2️⃣ دسته دوم افرادی هستند که رویاهای زیادی در سر دارند ولی هیچگاه اقدامی برای آنها نمی کنند، این افراد تا آخرین لحظه عمر منتظرند که رویایشان در خانه شان را بزند و سلام کند

3️⃣ دسته سوم کسانی هستند که رویاهایی دارند، برای رویاهایشان اقدام می کنند ولی خیلی زود خسته و نا امید میشوند و از رویای خود دست می کشند. این افراد در زندگی یا دچار افسردگی می شوند یا دائما در حال از این شاخه به آن شاخه پریدن هستد و در آخر سرگردان خواهند شد

4️⃣ و اما دسته چهارم افرادی هستند که رویا دارند، به سمت رویاشون حرکت میکنند، شکست می خورند، ادامه میدن، شکست می خورند، ادامه میدن و هی شکست می خورند و ادامه میدن تا آخر به پیروزی بزرگشون می رسند و موفقیتشون رو جشن می گیرن.

اگه موفقیت میخوای رمز موفقیتت ادامه دادنه ،نه مایوس شدن